O nás

Po roku 1989 sa v našej spoločnosti odohrávali závažné spoločenské premeny. Zanikali prežité štruktúry a vzniká množstvo záujmových skupín a politických strán, ktoré vo svojom programovom zameraní proklamujú obhajovať , chrániť a presadzovať  záujmy úzkeho alebo širšieho okruhu svojich  stúpencov. No o príslušníkov staršej generácie – dôchodcov, a o obhajovanie ich záujmov a práv na dôstojnú starobu novovznikajúce inštitúcie akosi pozabudli. Preto v roku 1990 z iniciatívy samotných dôchodcov vznikla  Jednota dôchodcov.  Jej poslaním je ochrana a zabezpečovanie potrieb a záujmov starších a na pomoc odkázaných občanov bez ohľadu na ich politické, náboženské presvedčenie, národnú alebo národnostnú príslušnosť. Cieľom je združovať občanov dôchodkového veku a utvárať im predpoklady na ich úplnú duševnú a telesnú sebarealizáciu, zdravotnú starostlivosť  a dôstojnú starobu. Dňa 10. januára 1990 sa schválením Stanov Jednoty dôchodcov na Slovensku  a schválením programového vyhlásenia ustanovila na valnom zhromaždení delegátov „ Jednota dôchodcov na Slovensku“/ JDS/ so sídlom v Bratislave, kde si stanovila hlavné ciele svojej činnosti a to :

Výchovné , smerujúce k úcte a vážnosti starších občanov, k starobe a práci, ktorú vykonávali
Sociálne, ktoré prehĺbia starostlivosť o starších občanov a to pomocou štátu, organizácií, jednotlivcov , ale aj vlastnou iniciatívou.
Ochranárske , poskytovaním poradenstva ale aj právnej pomoci.
Zdravotné, kúpeľné, rekreačné.
Humánne , v realizácií pomoci starších spoluobčanov jeden druhému.
Iniciatívne – vytváranie vlastných aktivít k zabezpečovaniu záujmov a potrieb členov JDS.

V Michalovciach vznikla iniciatíva z podnetu ONV –odboru sociálnych vecí, jeho pracovníkov. Dňa 30.januára 1990, bol ustanovený Prípravný výbor s úlohou zakladania základných organizácií v obciach okresu. Výsledkom jeho úsilia boli založené tieto ZO : Tibava –  38 členov, Sliepkovce – 16 členov, Sobrance – 17 členov, Komárovce – 25 členov, Lastomír – 126 členov, Závada-  46 členov, Markovce – 37 členov, Podhoroď – 7 členov, Úbrež – 5 členov, Falkušovce – 46 členov, Rakovec n/O. – 52 členov, Petrikovce – 17 členov, Vinné – 40 členov, Horňa – 31 členov, KD č.2  Michalovce – 28 členov, KD č.4 Michalovce – 32 členov, KD č.1 Michalovce – 83 členov, KD č.5 Michalovce – 20 členov . Prvý prípravný výbor pre väčšiu informovanosť vydal aj „Informátor“, potom však pre nezhody s ústredím výbor 31.januára  1991 ukončil svoju činnosť. V apríli 1991 z podnetu Okresného a Mestského úradu v Michalovciach a bývalej členky starého prípravného výboru pani Mižákovej bol vytvorený nový prípravný výbor, ktorému sa už podarilo dňa 12. septembra 1991 zvolať Ustanovujúce Valné zhromaždenie Okresnej jednoty dôchodcov v Michalovciach.
Prvým predsedom OJD sa stala  Anna Mižáková z Michaloviec.
Za členov predsedníctva boli zvolení : Bančej Michal, JUDR. Bubak Aloiz, Hrubý Jozef, Jenčíková Anna, Kniežov Rudolf, Mihoč Michal, Mižáková Anna, Šoltés Michal a Zitrický Michal.
Predsedníčkou Revíznej komisie sa stala Hamadejová Zdena, členovia Bodnár Michal a Zužo Andrej.
Ku koncu roka 1991 Okresná Jednota dôchodcov evidovala 16 ZO  a spolu 959 členov. Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku pri vzniku JDS evidovalo 70 tisíc  členov.

V súčasnosti je to už okolo 90 tisíc členov a naša Okresná organizácia ku 31.12.2017 eviduje 1644 členov. Počas 25 ročného vývoja sa v JDS udialo veľa zmien, ako napríklad boli prijaté nové Stanovy JDS. JDS je partnerom vlády SR pri tvorbe sociálnych zákonov o dôchodkovom zabezpečení a zlepšovaní životných podmienok svojich členov atď. … Svojimi aktivitami a činnosťou si vybudovala v spoločnosti rešpekt a autoritu nielen medzi svojimi členmi ale aj v celej spoločnosti.
Aj súčasné vedenie OO JDS v Michalovciach hľadá nové formy aktivít svojich členov s cieľom udržania krokov s turbulentným vývojom nových informačných technológií , ktoré chce využívať pri príprave a organizácií podujatí pre členov ZO JDS. Predsedníctvo Okresnej organizácie tvorí 23 predsedov ZO + dvaja členovia výboru. Každá ZO je evidovaná na MV SR a ma svoje IČO. Tak isto aj OO JDS v Michalovciach je samostatná organizácia so svojím IČO.
OO JDS vedie 5 členný výbor v zložení :
Predseda :         Ján Butala- štatutár
Podpredseda:  Miroslav Čepera
Podpredseda:  Ján Preverčík
Tajomníčka :     Anna Kovaľová
Hospodárka:     Marta Ivanková

Predseda revíznej komisie : Emilia Bulovčáková

Predsedníctvo OO zasadá podľa schváleného harmonogramu zasadnutí raz mesačne. Raz ročne schvaľuje plán činnosti a rozpočet , ktorých plnenie aj vyhodnocuje.