Výročné členské schôdze OO JDS Michalovce

 

Príhovor predsedu OO JDS V Michalovciach Jána Butalu na členskej schôdzi dňa 21.2.2019.

 

Vážené delegátky, delegáti , milí hostia,

Dovoľte, aby som Vás srdečne privítal na dnešnej schôdzi našej OO JDS v Michalovciach. Príchod Nového roka sa tradične spája s prehodnocovaním nášho života, hlavne obdobie roka, čo práve odišiel. Hodnotíme sami seba, svoj rodinný kruh a je to zaužívaný proces aj pre naše občianske združenie. Teda hodnotíme, či lepšie povedané budeme hodnotiť a plánovať aj v rámci našej OO JDS. Iste mi mnohí dáte za pravdu, že máme za sebou veľmi náročný rok. Bol to rok volebný, volili sme si nových funkcionárov a to nielen na okresnej úrovni, ale aj v základných a mestských organizáciách. Bol to rok  aj skvelých stretnutí a podujatí, s ktorých spomeniem aspoň tie najvýznamnejšie:

Rok sme začali hodnotiacou schôdzou, kde sme hodnotili predošlé funkčné obdobie a zvolili sme si nové orgány na nastávajúce štyri roky. Naši delegáti, predsedovia zo základných a mestských organizácií sa zúčastnili aj na krajskom sneme JDS v Košiciach, kde sme hodnotili činnosť KO JDS. Snem sme ukončili prehliadkou historického centra mesta Košíc.

V mesiaci máj sa naši zástupcovia zúčastnili na prehliadke tradičných jedál, piesni a tancov, ktorá sa konala pod názvom Festival rodín Košického kraja. Naše družstvo reprezentovalo Zemplínski región a pre účastníkov sme podávali Zemplínske holúbky a domáce makovníky a orechovníky.

V mesiaci jún sme zorganizovali prehliadku speváckych skupín seniorov z nášho okresu, ktorá sa konala pod záštitou pána Viliama Záhorčáka, primátora mesta Michalovce. Táto kultúrna spoločenská akcia s názvom „Aj jeseň života je krásna“ , ktorá má za sebou iba druhý ročník, sa nám vydarila. Zúčastnilo sa na nej 17 speváckych skupín a 5 sólistov. V oblasti športu a turizmu sme zorganizovali výstup na Morské oko. Naši členovia zo základných organizácií absolvovali tento náročný turistický zraz okolo celého Morského oka, ktorý sme nakoniec ukončili opekačkou a spevom piesní našich starých materi. September bol mesiacom oslavy športu. 124 športu chtivých seniorov si zmeralo sily na Okresných športových hrách, ktoré sa konali tento rok v Zemplínskej Širokej. Nezabudnuteľný pre 50 seniorov bol 7 dňový kúpeľný pobyt v septembri na Ukrajine v kúpeľnom komplexe Termal Start Nyžne Solotvino. Okrem načerpania nových fyzických síl, sa pookrialo vo vzájomných vzťahoch a upevnili sa priateľstvá našich členov aj v rámci okresu. V rámci mesiaca úcty k starším naša organizácia v spolupráci s KSK pripravila stretnutie seniorov z okresu Michalovce s predsedom KSK Rastislavom Trnkom. Pri tejto príležitosti sme oceňovali aj zaslúžilých členov JDS vyznamenaním III. stupňa. Košický župan si uctil seniorov nielen svojou prítomnosťou, ale aj pripraveným pohostením a drobným darčekom s kvetom, ktorý dostala každá účastníčka podujatia. Kalendárny rok sme ukončili skromným pohostením tradičným slovenským jedlom, klobáskou a jaternicou.

Teší nás, že naše základné a mestské organizácie v rámci svojej pôsobnosti vyvíjajú taktiež rôznorodú činnosť a to v oblasti športu, turizmu ako aj v kultúrno spoločenskej oblasti. Taktiež s potešením môžem konštatovať, že za hodnotené obdobie sa rozrástla naša okresná organizácia o 50 nových členov.

Milí priatelia, dovoľte mi , aby som Vám na záver srdečne poďakoval za Vašu dobrovoľnícku činnosť v prospech celej organizácie a to na úkor svojho voľného času bez nároku na odmenu.

 Ďakujem.

 

Plán práce OO JDS Michalovce na rok 2019.

 

 • Každý posledný štvrtok v mesiaci zasadnutia predsedov ZO a MO JDS o 9,00 hod. na VŠZ na Partizánskej ulici.
 • Výročná členská schôdza OO JDS – 21.2.2019 Partizánska 1
 • 3.2019 – Zasadnutie výboru OO JDS, rozpracovanie záverov z výročnej schôdze.
 • Apríl– relaxačný pobyt Nyžne Solotvino Thermal Park Ukrajina
 • Zdravotná prednáška, srdcovo cievne ochorenie, cukrovka.
 • Máj – turistika na Viniansky hrad + opekačka na jazere.
 • Jún – Aj jeseň života je krásna – regionálna prehliadka ZUČ – seniorov.
 • Júl – Krajská športová olympiáda seniorov – organizátor- OO JDS Michalovce a KO JDS Košice

August – jednodňový výlet do Tatier , predsedovia ZO a MO JDS Michalovce.

 • September – Športová olympiáda seniorov OO JDS Michalovce + súťaž vo varení  gulášu.

Október – mesiac úcty k starším , stretnutie seniorov z okresu Michalovce

 • November – 3 dňový relaxačný pobyt predsedov a členov z okresu MI.
 • December – Spoločné predvianočné posedenie seniorov okresu MI.

Mimo týchto podujatí si každá ZO organizuje svoje aktivity v športovej , kultúrnej a spoločenskej oblasti. Predložený návrh akcií sa bude aktualizovať podľa finančných a technických podmienok našej organizácie a prípadných návrhov zo strany našich členov.

 

Správa o hospodárení OO JDS v Michalovciach za rok 2018.

Príjmy za rok 2018

 1.  Účet Poštová banka :

Počiatočný stav k 1.1.2018 …………………………………………………488,08€

 • 2% z daní ……………………………………………………………………. ……904,03€

Príjmy – banka  k 31.12.2018………………………………………… 1 392,11€

 1. Pokladňa :
 • Počiatočný stav k. 1.1.2018…………………………………………………….3,03€
 • Aj jeseň života – vložné účastníkov ………………………………….80,00€
 • Členské príspevky za r. 2018……………………………………………1739,00€
 • Členské preukazy ………………………………………………………………..17,00€
 • Okresný snem – príspevok od účastníkov ………………………440,00€
 • ŠH Bardejov – štartovné……………………………………………………..50,00€
 • ŠH OO JDS -Zempl. Široká – štartovné ……………………………220,00€

Príjmy pokladňa k 31.12.2018 ……………………………………..2 549,03€

Príjmy spolu k 21.12.2018 …………………………………………..3 941,14€

Výdavky za r. 2018

 1. Účet Poštová banka:
 • Medaily, baner – ŠH …………………………………………………………….. 81,00€
 • Vyznamenanie ……………………………………………………………………… 52,00€
 • ŠH Zempl. Široká – FA OcÚ …………………………………………………385,00€
 • Poplatky za výpisy…………………………………. ……………………………….5,95€
 • Vstupenky Thermalpark Šírava ………………………………………….700,00€

Výdavky – banka k 31.12.2018 …………………………………….1 223,95€

 1. Pokladňa :
 • Kancelárske potreby, preukazy, memorandum …………………..60,00€
 • Členské preukazy …………………………………………………………………….5,00€
 • Obálky ,poštovné, nová pečiatka…………………………………………..22,00€
 • Notárska zápisnica – 2% ………………………………………………………58,00€
 • Odvod členských príspevkov r. 2018 …………………………………..834,72€
 • ŠH OO JDS -Zempl. Široká …………………………………………………….74,04€
 • ŠH – TV ………………………………………………………………………………..100,00€
 • ŠH – Bardejov ………………………………………………………………………139,80€
 • Aj jeseň života – festival ……………………………………………………..120,00€
 • Pohostenie, občerstvenie……………………………………………………….51,00€
 • Okresný snem ……………………………………………………………………..697,00€
 • Krajský snem – Kysak – doprava, pohostenie ……………………..170,15€
 • Ukrajina r. 2017 ……………………………………………………………………..160,00€
 • Cestovné BJ, TV, KE …………………………………………………………………51.00€

Výdaje – pokladňa k 31.12.2018 …………………………………………..2 544,71€

Výdavky spolu k 31.12.2018 ……………………………………………3 768,66€

Rozdiel príjmov a výdavkov =  + 172,48€, z toho na účte = 168,16€ v pokladni = 4,32€.

 

Rozpočet príjmov a výdavkov OO JDS v Michalovciach za rok 2018.

 Príjmy :

 • Zostatok z r. 2018…………………………………………491,11€
 • Členské známky za r. 2018 ………………………..1739,00€
 • 2% -z daní ………………………………………………….904,03€
 • Členské preukazy ………………………………………….17,00€
 • Príspevky členov na snem OO JDS ……………..440,00€
 • Aj jeseň života – príspevky členov ……………….80,00€
 • Športová olympiáda – príspevky členov ……220,00€
 • ŠH Bardejov – príspevky členov …………………..50,00€

Príjmy spolu: ………………………………………….3941.14€

Výdavky :

 • Odvod z členských známok r. 2018 ………………….834,72€
 • Poplatky, kancelárske potreby………………………….152,95€
 • Športová olympiáda Zempl. Široká …………………592,04€
 • Aj jeseň života – festival …………………………………..171,00€
 • Okresný snem JDS ……………………………………………697,00€
 • Krajský snem JDS -Kysak…………………………………..170,15€
 • Športové hry BJ,TV,…………………………………………..239,80€
 • Cestovné náhrady KE,BJ,TV………………………………..51,00€
 • Ukrajina r.2017 ………………………………………………….160,00€
 • Vstupenky Thermal park Šírava………………………..700,00€

Výdavky spolu:………………………………………….. 3 768,66€  

Rozdiel príjmov a výdavkov =                                + 172,48€