Laškovce

Správa o činnosti ZO JDS Laškovce za rok 2018 prednesená na členskej schôdzi 3.2.2019.

 

ZO JDS v Laškovciach vznikla 14.2. 2016 , je teda mladá organizácia a ku dnešnému dňu evidujeme 17 členov, hoci potenciál je tu veľký, nakoľko v obci žije okolo 60 seniorov. Aj napriek aktivitám našej organizácie , ktoré sa nám za uplynulé obdobie podarilo s finančnou podporou obce uskutočniť, nepodarilo sa nám získať záujem ostatných seniorov o našu prácu. Ale ani finančná podpora zo strany obce nebola taká, akú sme žiadali pre naplnenie našich plánovaných aktivít, a aká by mohla a mala byť. V r. 2017 sme dostali dotáciu až tesne pred koncom roka vo výške 639,22 €, ktorú sme v plnej výške vyčerpali na zájazd do Bardejova a Krosna, podľa priania členov. V r.2018 sme žiadali 1800€ pre splnenie nášho plánu aktivít a dostali sme 1000€, ktoré sme vyčerpali opäť na zájazd, tentoraz do Kežmarku a Vyšných Ružbách a opäť ku veľkej spokojnosti všetkých účastníkov zájazdu. Tentoraz sa nám podarilo sumu prekročiť o 59,76 €, ktoré som musel doplatiť z vlastného vrecka, lebo obec nám zamietla akúkoľvek ďalšiu finančnú podporu. Bez podpory obce naša ZO nemá finančné prostriedky na organizovanie aktivít náročných na financie, preto musíme všetci spoločne zvážiť, čo budeme robiť ďalej. Či sa budeme na aktivity skladať, alebo budeme hľadať sponzorov, alebo ukončime naše snahy o vylepšenie životných podmienok našich seniorov v obci Laškovce.

V minulosti obec pre seniorov organizovala oslavu dňa matiek v máji a v októbri v rámci mesiaca úcty k starším spoločenské posedenie s kultúrnym programom.

Okresná organizácia JDS v Michalovciach každoročne organizuje Športovú olympiádu seniorov z celého okresu, na ktorú aj naša ZO vysiela súťažné družstvo. Je to celodenná akcia a je o ňu veľký záujem. Tiež organizuje festival záujmovo-umeleckej činnosti seniorov pod názvom „Aj jeseň života je krásna“ na ktorom sa zúčastňujú seniori zo všetkých organizácií v rôznych žánroch umeleckých aktivít. Ďalej OO JDS organizuje rôzne zájazdy turistické, poznávacie , tiež prerozdeľuje zvýhodnené liečebné pobyty v kúpeľoch dotované štátom. Niektoré väčšie ZO sa už tešia  zvýšenej starostlivosti samospráv, to znamená obce alebo mesta, ktoré pre seniorov budujú denné stacionáre, prispievajú na stravu, platia profesionálnych pracovníkov, ktorý zabezpečujú dennodennú starostlivosť pre seniorov. Podľa príkladu susedných obcí, aj my sme mali snahu zaktivizovať našich seniorov, veď si to zaslúžia. So žiadosťou o dotáciu sme predložili aj plán aktivít na rok 2019, ktoré by sme chceli v tomto roku z požadovanej dotácie realizovať. Bohu žiaľ, novozvolené obecné zastupiteľstvo nám neschválilo ani cent. Preto sa na dnešnej schôdzi musíme spoločne dohodnúť , čo ďalej?

Preto očakávam v diskusii vaše názory, nápady a návrhy na riešenie  tejto neutešenej situácie.

Ďakujem za pozornosť.

 

 

 

Pozvánka na schôdzu ZO JDS v Laškovciach.

Výbor Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku pozýva  všetkých seniorov z Laškoviec  na výročnú schôdzu , ktorá sa uskutoční v nedeľu dňa 3.2. o 15,00 hod. v  KD.

Hlavnou témou schôdze bude hľadanie možností zlepšovania životných podmienok seniorov v našej obci v súčinnosti s miestnou samosprávou. Naši seniori sa hlavnou mierov pričinili o vybudovanie miestnej infraštruktúry – kostola, školy, obecného úradu a kultúrneho domu, domu smútku aj bývalej predajne Jednoty spotrebného družstva, preto si zaslúžia väčšiu starostlivosť a viac pozorností aj zo strany miestnej samosprávy, ktorá aj za týmto účelom dostáva finančné prostriedky z podielových daní, ktoré odvádzajú všetci pracujúci občania tohto štátu. Mnohé samosprávy aj v našom okrese Michalovce sú v tomto smere dobrým príkladom a o svojich seniorov sa starajú veľmi dobré. Preto je potrebné , aby aj v našej obci sa seniori ešte viac zomkli, a spoločnými silami hľadali správne formy spolupráce s obecnou samosprávou pre skvalitnenie života a spolunažívania všetkých občanov našej obce. Jednota dôchodcov na Slovensku vznikla práve za týmto účelom už v r. 1999 a dnes združuje už okolo 100 tisíc členov, a ako jediné združenie seniorov, je partnerom každej vlády pri príprave zákonov, ktoré sa týkajú seniorov. Každým rokom aj v našom okrese vznikajú nové základné organizácie a stúpa aj počet členov v ZO,  lebo seniori si stále viacej uvedomujú, že toto je tá správna cesta, komunikovať, diskutovať, hľadať spoločné východiska a čerpať inšpiráciu z dobrých príkladov spolupráce. Preto aj výbor ZO JDS  v Laškovciach pozýva všetkých seniorov  aj ne seniorov v Laškovciach k takejto  plodnej spolupráci , ktorú môžeme zahájiť už v nedeľu 3. Februára o 15,00 hod. v miestnom KD.

 

 

ZO JDS v Laškovciach  vznikla 14.2.2016.

Uznesenie

z ustanovujúcej schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska v Laškovciach zo dňa 14.2.2016.

Ustanovujúca schôdza JDS v Laškovciach konaná dňa 14.2.2016 :

  1. Schvaľuje : za predsedu: Pavla Hájnika

za hospodára: Evu Bakovú

za revízora : Emíliu Maťašovú

  1. Ukladá : Predsedovi JDS – v spolupráci so samosprávou v Laškovciach vytvoriť podmienky pre klubovú činnosť a zahájiť klubovú činnosť členov JDS.
  2. Nadviazať spoluprácu s blízkymi základnými organizáciami a zapájať sa do spoločných podujatí.

Správa o činnosti ZO JDS v Laškovciach za rok 2017.

Naša ZO JDS Laškovce bola založená v r. 2016 s cieľom združovať ľudí v zrelom veku a organizovaním rôznych kultúrno spoločenských a športových aktivít snažiť sa  vylepšovať ich spoločenské postavenie, aby sa necítili osamelo, vylepšovať narušené medziľudské vzťahy v našej obci , zbližovať sa navzájom a pomáhať si pri riešení každodenných problémov vyplývajúcich zo seniorského veku. Veď v našej obci žije už okolo 80 dôchodcov, čo predstavuje pomerne veľký priestor a keď zoberieme do úvahy, že práve títo ľudia sa v prevažnej miere zaslúžili o to ,ako naša obec vyzerá v súčasnosti, musíme konštatovať, že si zaslúžia viac pozornosti zo strany obce ,ale aj spoločnosti. Ale v prvom rade sa musíme ešte viacej zmobilizovať mi sami, a zvýšiť počet členov našej ZO, aby sme do našich aktivít mohli zapojiť o to viac ľudí. Naša ZO má v súčasnosti registrovaných len 15 členov. Preto pozývame aj ostatných dôchodcov, aby zanechali svoje predsudky , nenechali sa zastrašovať a odradzovať neprajnými jednotlivcami a všetci spoločnými silami vytvorme spoločenstvo v našej obci, v ktorom sa budeme všetci príjemne cítiť. Verím, že v spolupráci s obecným úradom, školou a cirkvami, presadíme dobrú vôľu niečo urobiť navzájom v prospech nás všetkých.

Výbor ZO na základe doterajších skúsenosti, ktoré nadobudol pri zapájaní sa do aktivít organizovaných KO a OO JDS, ale aj susedných organizácií, ako Pozdišovce, Bracovce, Šamudovce a pod. v r. 2016 a 2017, pripravil Plán aktivít na r. 2018 , ktorý vám predkladáme na posúdenie, doplnenie a schválenie.

Vyhodnotenie plánu aktivít v r.2017.

 Už tradične a dlhodobo obec Laškovce organizuje pre občanov podujatia deň matiek v mesiaci máj a úctu k starším v mesiaci október, ktoré sa tešia záujmu občanov, ale bohužiaľ sú to jediné aktivity v roku pre našich seniorov, hoci zo strany starostu obce je vôľa aj ochota podporiť aj iné aktivity, na ktoré samospráva môže vyčleniť finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. Naša ZO JDS preto požiadala obec Laškovce o dotáciu na rozbehnutie svojich aktivít a na zorganizovanie spoločného zájazdu pre našich členov do Bardejovských kúpeľov a do Krosna v Poľsku. Obec nám poskytla dotáciu 900€, ktorú sme mohli čerpať až v mesiaci november z dôvodu oneskoreného pridelenia IČO pre našu ZO z ústredia JDS v Bratislave, čo nám bránilo otvoriť účet v banke. Aj napriek tomu sme stihli v dňoch 24. a 25. novembra 2017 zájazd zorganizovať pre 10 našich členov, a z poskytnutej dotácie sme stihli vyčerpať cca 650€ , 250€ sme museli vrátiť do obecného rozpočtu s prísľubom, že ich môžeme použiť v r. 2018. Okrem tejto aktivity sa naši členovia zúčastnili traktorparády a osláv 770 výročia obce  Bracovce, folklórneho festivalu v Pozdišovciach a v Bánovciach N/O., stretnutia Slávkovčanov v Slávkovciach, športových dní  seniorov v Košiciach a na Vinnom jazere, spoločného týždenného zájazdu v Piešťanoch pre predsedov ZO JDS, ktorý organizovala OO JDS v Michalovciach, tiež sme sa aktívne zapojili do organizovania I. ročníka festivalu ZUČ seniorov s OO JDS Michalovce, ZOS, MsKS a Mestom Michalovce , ktorého sa zúčastnilo šestnásť účinkujúcich jednotlivcov a kolektívov zo všetkých ZO okresu Michalovce a Sobrance. Členovia našej ZO JDS v Laškovciach v auguste úspešne reprezentovali obec aj okres na medzinárodnom festivale seniorov v Bulharsku vo Varne , potom v septembri na podobnom festivale v Ľvove na Ukrajine a v októbri sme sa zúčastnili hubových dní v Maďarsku v obci Nová huta pri Miškolci, ktoré organizuje miestna organizácia seniorov . V obci s cca 1200 obyvateľmi organizujú tento 3 dňový festival húb a životného prostredia už niekoľko rokov a zúčastňuje sa ho niekoľko tisíc návštevníkov z celého Maďarska ale aj zo Slovenska. Tu sme videli, že keď sa chce všetko sa dá. So skupinou Zemplínski heligónkari  sme ešte potešili seniorov v Kojšove, Hažíne , v Kačanove, Sečovciach a v Michalovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Okrem príjemných a nezabudnuteľných zážitkov sme sa mohli presvedčiť, že všade na svete sa seniori aktivizujú a zapájajú do spoločenského života aj napriek svojmu veku a organizujú zaujímavé podujatia, a je len na nás a našej vôli, či si spoločnými silami dokážeme  aspoň trochu spríjemniť našu jeseň života aj tu v Laškovciach.

Predsedovia ZO JDS tvoria predsedníctvo OO JDS v Michalovciach, ktoré zasadá raz mesačne . OO JDS zastrešuje vyše 1600 členov, čo je na taký okres málo, nakoľko sa prideľujú poukazy do kúpeľov podľa kľúča 10 ku 1. Aj kľúč delegátov na krajskú konferenciu a celoštátny snem vyznieva pre náš okres nepriaznivo, lebo pre nízky počet delegátov máme obmedzené možnosti presadzovať naše záujmy. Aj z tohto dôvodu treba zvýšiť členskú základňu. Na spoločných stretnutiach predsedov ZO sa informujeme navzájom o svojich aktivitách, aby sme sa navzájom inšpirovali,  poprípade do spoločných akcií zapojili čo najviac našich členov. Keďže je tento rok pre OO JDS volebný, potrebujeme odsúhlasiť delegáta na okresnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 21.3.2018 o 9,00 hod. v Michalovciach. Schválený kľúč 40 ku 1 pre našu ZO určuje 1 delegáta .

Na záver chcem povedať, že plán aktivít na rok 2017, ktorý sme prijali 19.3.2017 na členskej schôdzi v rozsahu 7 bodov, sa nám podarilo splniť vo všetkých bodoch a to hlavne za výdatnej pomoci obecného úradu, ale aj vďaka aktivite našich členov, preto verím, že v roku 2018 budú naši členovia ešte aktívnejší a predložený plán aktivít na r. 2018 sa nám spoločne podarí naplniť a to v prospech nás všetkých.

V Laškovciach 4.2.2018 .

Správu predkladá Pavol Hájnik – predseda ZO JDS .

 

 Laškovskí seniori na výlete v Bardejove a Krosne v r. 2017.